Darmowa dostawa przy zakupach o wartości powyżej 250 zł

Regulamin Sklepu

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO
[KLIKNIJ]

Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.


Sklep prowadzony jest przez Spółkę Sobieski Crown Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie znajdującą się
pod adresem: ul. Zarzecze 9/7, 30-134 Kraków, o numerze NIP: 5260303243 oraz REGON:
001402887, wpisaną do KRS pod numerem: 0000211298 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłączne prawo do
prowadzenia Sklepu sobieski-bizuteria.pl ma powyżej wskazana Spółka, która jest Właścicielem,
Sprzedawcą oraz Administratorem w Sklepie. W przypadku jakichkolwiek pytao prosimy o
kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

tel: 12 638 00 45

biuro@sobieski
bizuteria
Sobieski Crown Sp. z o.o.

Ul. Zarzecze 9/7

30
134 Kraków
Sprzedawca dba, aby Użytkownicy Sklepu czuli się w nim komfortowo i bezpiecznie, a zakupy
dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z
poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie
standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Klient każdorazowo ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze
Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwośd polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskad bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając
z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

SPIS TREŚCI:

I Postanowienia wstępne regulaminu

II Definicje regulaminowe

III Regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

IV Procedura składania zamówieo i moment zawarcia umowy sprzedaży

V Rejestracja

VI Zapłata ceny za towar

VII Realizacja dostawy – informacje

VIII Procedura Reklamacyjna

IX Gwarancje

X Wymiana

XI Odstąpienie od umowy zwroty towarów w ramach odstąpienia od umowy

XII Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

XIII Postanowienia Koocowe

I Postanowienia Wstępne Regulaminu
1) Administratorem, Właścicielem oraz Sprzedawcą w sklepie internetowym znajdującym się pod
adresem
https://sobieski-bizuteria.pl/ jest Spółka Sobieski Crown Sp. z o.o.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na
odległośd, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) Regulamin powstał w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w obrocie gospodarczym, ze
szczególnym uwzględnieniem standardów ecommerce i praw konsumenckich.

4) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący każdorazowo może skorzystad z prawa do
negocjacji warunków zawieranej Umowy lub zawrzed ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy
Regulamin.

5) W przypadku nie podejmowania przez Kupującego prób negocjacji umowy, treśd Regulaminu, w
sytuacji złożenia zamówienia przez Kupującego stanowi treśd zawartej Umowy pomiędzy Stronami.

6) Treśd Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona.
Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na
niego w razie potrzeby.

7) Kupujący ma możliwośd zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks
dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/

8) Wszystkie produkty oferowane w sklepie Sobieski-bizuteria.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

10) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i
tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

11) Sprzedawca poświadcza jakośd każdego kamienia szlachetnego specjalnym oraz pereł
Certyfikatem Verona. Ponadto, wybrane większe kamienie posiadają także certyfikat jednego z
dwóch najbardziej cenionych, niezależnych instytutów gemmologicznych na świecie – IGI lub GIA.

12) Ceny podane na stronie Sklepu
https://sobieski-bizuteria.pl/ wyrażone są w złotych polskich i
zawierają podatek VAT.

13) Kupujący może składad zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową
https://sobieski-bizuteria.pl/
14) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez
Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za
możliwośd korzystania z określonych form komunikacji na odległośd Sprzedawca nie pobiera żadnych
dodatkowych opłat ani świadczeo za możliwośd komunikowania się z nim.

15) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o
prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

16) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączad ani ograniczad jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowieo niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeostwo mają te przepisy.

II Definicje Regulaminowe

1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony rozumie się
Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚD Umowa zawarta na odległośd przez Strony, przy braku
jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów
Komunikacji na odległośd, dostępnych w Sklepie;

4) KANAŁY KOMUNIKACJI określone formy składania zamówieo na odległośd;

5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem:
https://sobieski-bizuteria.pl/
6) SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – Sobieski Crown Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem:
ul. Zarzecze 9/7 30-134 Kraków NIP: 5260303243 REGON: 001402887, wpisaną do KRS pod numerem
0000211298;

7) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolnośd prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
internetowego, dostępnego pod adresem
https://sobieski-bizuteria.pl/;
8) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego
sobieski-bizuteri.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

9) PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ – osoba fizyczna
prowadząca jednoosobową działalnośd gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej;

10) KUPUJĄCY – Klient, Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalnośd Gospodarczą oraz
Konsument łącznie;

11) USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolnośd prawną, nabywająca produkty za
pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem
https://sobieski-bizuteria.pl/ oraz
korzystająca z subskrypcji Newslettera;

12) ZAMÓWIENIE złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta
zawarcia umowy sprzedaży;

13) UŻYTKOWNIK każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i
zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów
sprzedaży;

15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie
internetowym;

16) UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu internetowego;

17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

18) NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do
Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

19) FORMA PŁATNOŚCI forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas
składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleo prowadzonych
ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

20) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleo prowadzonych ze Sklepem w
innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

21) DOKUMENT SPRZEDAŻY faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazao Kupującego;

22) ZAŁĄCZNIKI informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od
umowy;

23) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym
prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom
rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

24) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis
najważniejszych określeo oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu
zapoznanie się z jego właściwościami;

25) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich
zakupu;

26) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu,
pod który ma zostad dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

27) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru
osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

28) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane
przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeo, będące adresami do
korespondencji;

29) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA wybrane przez Kupującego produkty lub
usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy
wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez
Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

30) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ funkcjonalności systemu teleinformatycznego
oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązao
jak: możliwośd założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi
Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz
Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległośd),
poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą
urządzeo do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania
danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

31) FORMULARZ ZAMÓWIENIA znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny
umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez
konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

32) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umożliwiające transmisję;

33) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III Regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem

https://sobieski-bizuteria.pl/
następujące Usługi Elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;

c) Newsletter.

2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie
internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia
poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich.

6) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu
internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeo oraz rozsyłanie lub
umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

34) ANULOWANIE ZAMÓWIENIA – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy rozmiar i rodzaj zamawianej biżuterii nie jest w danym momencie dostępny w żadnym z magazynów sprzedającego, w takim przypadku , niezwłocznie, maksymalnie w ciągu trzech dni roboczy Sprzedawca zwróci kupującemu dokonaną wpłatę do złożonego zamówienia.

W celu pobrania aktualnego regulaminu sklepu internetowego Sobieski biżuteria i zegarki prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z formularzem odstąpienia od umowy, prosimy kliknąć w 
link.
W celu zapoznania się z pouczeniem o wypełnieniu formularza prosimy kliknąć w 
link.
W celu zapoznania się z formularzem wymiany, prosimy kliknąć w 
link.
W celu zapoznania się z formularzem reklamacyjnym, prosimy kliknąć w 
link.